Algemene Voorwaarden

Hieper-Sounds is gevestigd te (5348 BA) Oss, Schadewijkstraat 27.

 

Artikel 1 – Algemene Bepalingen

 

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Hieper-Sounds. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door Hieper-Sounds. De nietigheid van één of meerdere bepalingen, tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

 

Artikel 2 – Geldigheid en Toepasselijkheid

 

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, leveranties en werkzaamheden van Hieper-Sounds, zoals door hem ten behoeve van de opdrachtgever worden verricht met betrekking tot het optreden en vastgelegd in een schriftelijk schrijven.

 

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming overeenkomsten

 

3.1. Alle mondelinge en/of schriftelijke offertes van Hieper-Sounds zijn vrijblijvend. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 15 kalenderdagen.

3.2. Hieper-Sounds is gehouden binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de aanbetaling, de definitieve opdracht van de opdrachtgever schriftelijk uit te werken in een overeenkomst.

 

Artikel 4 – Extra kosten meerwerk en/of minderwerk

 

4.1. Meerwerk en andere onvoorziene kosten, zoals parkeerkosten, komen voor rekening van opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd worden.

4.2. Tot meerwerk behoren alle werkzaamheden en leveranties die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de opdrachtgever worden verlangd. Afspraken hier over in onderling overleg.

4.3. Tot minderwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties die in de overeenkomst zijn begrepen en die niet door de opdrachtgever worden verlangd. Dit wordt slechts verrekend indien Hieper-Sounds daarmee tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

4.4. Kosten die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van de overeenkomst mogelijk te maken, worden door Hieper-Sounds aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 5 – Annulering van de overeenkomst

 

5.1. Hieper-Sounds heeft te allen tijde het recht een overeenkomst te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Hieper-Sounds heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien deze haar belangen en/of goede naam kan beschadigen.

5.2. Bij annulering door de opdrachtgever is deze minimaal een schadevergoeding verschuldigd van:

– 50%: van de afgesproken uitkoopsom, bij annulering van 60 tot en met 31 dagen voor het optreden;

– 100%: van de uitkoopsom bij het annuleren van 30 dagen tot op de dag zelf van het optreden.

 

Artikel 6 – Uitvoering van een overeenkomst

 

6.1    Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

6.2    Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen zullen de meerkosten daarvan aan opdrachtgever worden doorberekend.

6.3    Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf dagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

6.4    Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.

 

Artikel 7 – Verantwoordelijkheden opdrachtgever

 

7.1    Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst. Hieronder vallen ook de muziekrechten van auteursorganisatie BUMA.

7.2    Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd optreden.

7.3    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van act en bezoekers van een krachtens overeenkomst uitgevoerd optreden. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een act) daartoe nopen.

7.4    Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een optreden te garanderen, is opdrachtnemer gerechtigd het optreden geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs.

  

Artikel 8 – Onuitvoerbaarheid en overmacht

 

8.1. In geval van overmacht zal de opdrachtgever Hieper-Sounds een maand na de overeengekomen datum van levering, de gelegenheid geven om haar verplichtingen na te komen, tenzij het een fatale datum betreft.

8.2. Indien de overmachttoestand aanhoudt, bestaat het recht de overeenkomst  schriftelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling.

8.3. In geval van overmacht, heeft Hieper-Sounds het recht het optreden door een andere DJ te doen uitvoeren, zulks onder nader overeen te komen voorwaarden.

8.4. Bij overmacht aan de zijde van Hieper-Sounds, kan een eventuele schadevergoeding van een opdrachtgever nooit hoger zijn dan de afgesproken uitkoopsom.

 

Artikel 9 – Prijzen en betalingen

 

9.1. Aanbetalingen worden niet teruggestort na overboeking ervan.

9.2. De opdrachtgever is gehouden Hieper-Sounds, te betalen uiterlijk halverwege het optreden/evenement.

9.3. Indien de hierboven genoemde betaling niet binnen de gestelde termijn is betaald, is de opdrachtgever in gebreke en volgt een gerechtelijke incassoprocedure welke voor rekening van de opdrachtgever komt.

 

Artikel 10 – Klachten en schadevergoeding

 

10.1. Klachten kunnen bij Hieper-Sounds slechts geldend worden gemaakt door onverwijlde mondelinge melding en onderbouwde schriftelijke indiening binnen 8 dagen na uitvoering van de overeenkomst.

10.2. Hieper-Sounds is bij de uitvoering van een overeenkomst nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden, dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en geschillen

 

11.1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan of verlies van door Hieper-Sounds of door derden al dan niet in bruikleen gegeven goederen. De opdrachtgever vrijwaart Hieper-Sounds voor schadeclaims van derden.

11.2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur en spullen ontstaan door  storingen in de stroomvoorziening voor, tijdens of na het optreden. Alsmede geldt aansprakelijkheid voor het zoekraken van apparatuur en spullen en/of schade door de opdrachtgever of publiek toegebracht.

11.3. De opdrachtgever vrijwaart Hieper-Sounds tegen vorderingen van derden vanwege schade die is veroorzaakt doordat de opdrachtgever aan Hieper-Sounds onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

11.4. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Hieper-Sounds die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Hieper-Sounds voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van de totale uitkoopsom.

11.5. Deze beperking van de aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van al degenen die ten behoeve van Hieper-Sounds werkzaamheden verrichten en/of voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

11.6. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.;

Vragen? Neem contact met ons op!