Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden VAN NIS SOLUTIONS, daarnaast h.o.d.n. Hieper Sounds, , Van Nis Elektro en Van Nis Industrial Automation

 

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Van Nis Solutions en de daaronder vallende bedrijven Hieper Sounds, Van Nis Elektro en Van Nis Industrial Automation.

 

Van Nis Solutions is gevestigd te (5348 BA) Oss, Schadewijkstraat 27.

 

Artikel 1 – Algemene Bepalingen

 

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Van Nis Solutions en de daaronder vallende bedrijven. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door Van Nis Solutions. De nietigheid van één of meerdere bepalingen, tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

 

Artikel 2 – Definities

 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de opdrachtnemer geleverde materialen; installatie: (centrale) verwarminginstallatie, luchtbehandelinginstallatie, elektrotechnische laagspanninginstallatie (waaronder tevens worden begrepen de bliksembeveiliging-, overspanningbeveiliging-, en aardinginstallatie), (warm) waterinstallatie, dakwerk, riolering, vloerverwarming, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik, distributie, opslag of afvoer van gas, (hemel)water en elektriciteit;

 

signaleringsysteem: een installatie, bestaande uit middelen om waar te nemen, te ontdekken, en/of te registreren en eventueel via geluid, licht of andere middelen te waarschuwen en/of door te melden, gericht op beveiliging tegen en/of bestrijding van inbraak of brand;

 

meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;

 

onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie;

 

service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage;

 

onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die de opdrachtnemer verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/of service aan een installatie; stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldbedrag, dat in de prijsafspraak is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het bedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde bedrag kan worden gerealiseerd;

 

 1. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 3 – Geldigheid en Toepasselijkheid

 

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, leveranties en werkzaamheden van Van Nis Solutions, zoals door hem ten behoeve van de opdrachtgever worden verricht met betrekking tot het optreden en vastgelegd in een schriftelijk schrijven.

 

Artikel 4 – Offertes en totstandkoming overeenkomsten

 

 1. Alle mondelinge en/of schriftelijke offertes van Van Nis Solutions zijn vrijblijvend. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 15 kalenderdagen.

 

 1. Van Nis Solutions is gehouden binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de aanbetaling, de definitieve opdracht van de opdrachtgever schriftelijk uit te werken in een overeenkomst.

 

Artikel 5 – Aanbod van de opdrachtnemer

 

 1. Het aanbod voor werk dat naar verwachting € 500 te boven zal gaan, wordt schriftelijk in tweevoud of langs elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing.

 

 1. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.

 

 1. Het aanbod vermeldt de datum waarop of de periode waarin met het werk kan worden begonnen en
 • een aanduiding van de duur van het werk of
  • een aanduiding van de datum waarop of de periode waarin het werk wordt opgeleverd.
  In   geval van aanduiding van een datum waarop het werk wordt opgeleverd, vermeldt het
  aanbod of dit een vaste of een vermoedelijke datum van oplevering betreft.

 

 1. Het aanbod geeft inzicht in de wijze waarop de prijs van de werkzaamheden is samengesteld: een vast bedrag of op basis van na-calculatie (uur-basis).

Bij een vast bedrag komen opdrachtgever en opdrachtnemer een bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht. Bij de afspraak op uur-basis doet de opdrachtnemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid, eenheidsprijzen van benodigde materialen en voorrijdkosten. Op verzoek van de opdrachtgever geeft de opdrachtnemer, indien dat mogelijk is, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Het aanbod kan een combinatie van de twee afspraakmanieren bevatten in de vorm van voor een deel van het werk tegen een vast bedrag en voor een deel van het werk op uur-basis.

 

 1. Indien het aanbod een stelpost bevat, dan wordt duidelijk omschreven welke artikelen in deze stelpost zijn begroot.

 

 1. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

 

 1. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de opdrachtnemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de opdrachtnemer tenzij het aanbod wordt geaccepteerd. Dit laat onverlet het intellectuele eigendomsrecht van de opdrachtnemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de opdrachtnemer gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.

 

 1. Indien de opdrachtgever het aanbod niet accepteert, dan is de opdrachtgever uitsluitend verplicht de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod aan de opdrachtnemer te vergoeden als de opdrachtnemer de opdrachtgever direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en de hoogte van deze kosten.

In geval de opdrachtnemer van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de opdrachtgever de kosten heeft voldaan, gaan de bij het aanbod behorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen over in eigendom op de opdrachtgever, onverminderd het intellectuele eigendomsrecht van de opdrachtnemer.

 

 1. Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van opslagruimte van de opdrachtgever, dient hij dit in het aanbod te vermelden.

 

 1. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

 

 

 

Artikel 6 – Totstandkoming van de overeenkomst

 

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische opdrachtverlening door de opdrachtgever bevestigt de opdrachtnemer langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de opdrachtnemer

 

 1. De opdrachtnemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen. Indien de opdracht van de odprachtgever aan de opdrachtnemer strekt tot het verlenen van service, is de opdrachtnemer verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.

 

 1. De opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan de opdrachtgever worden doorberekend, mits de opdrachtnemer aantoont dat hij op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.

 

 1. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:
 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde werkwijzen en constructies;
  • gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
  • onjuistheden in de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens; al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de opdrachtnemer openbaren en de opdrachtnemer terzake deskundig moet worden geacht.

 

 1. De opdrachtnemer sluit indirecte aansprakelijkheid voor schade geleden door opdrachtgever uit, tenzij deze niet aan hem kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal de hoogte van het in de betreffende opdracht gefactureerde bedrag.

 

 1. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 8 – Verplichtingen van de opdrachtgever

 

 1. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

 

 1. De opdrachtgever zorgt er voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. De opdrachtnemer geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied.

 

 1. De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.

 

 1. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan tijdig in kennis te stellen.

 

 1. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de opdrachtgever komt, dan dient de opdrachtgever de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de opdrachtgever kan worden toegerekend.

 

 1. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
  • onjuistheden in de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens. Dit laat onverlet de waarschuwingsplicht van de opdrachtnemer op grond van artikel 5 lid 3.

 

 1. In geval van een tekortkoming van de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de opdrachtgever de opdrachtnemer daar zo spoedig mogelijk schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij de opdrachtnemer reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is.

 

 

 

 

Artikel 9 – Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk

 

 1. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de opdrachtgever hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. De opdrachtgever kan er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien de opdrachtnemer 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De opdrachtgever is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten.

 

 1. De opdrachtgever heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De opdrachtgever mag dit verrekenen met hetgeen hij aan de opdrachtnemer nog verschuldigd is.

Artikel 10 – Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

 

 1. De opdrachtgever kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.

 

 1. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.

 

 1. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de opdrachtnemer verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.

 

 1. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.

 

 1. Indien een vast prijsafspraak is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer de door de opdrachtnemer aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de opdrachtnemer over het gehele werk zou hebben genoten.

Artikel 11 – Extra kosten meerwerk en/of minderwerk

 

 1. Bij een vaste prijsafspraak kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, meer- en minderwerk overeenkomen. Daarbij maken zij afspraken over het in vergelijking met de oorspronkelijke overeenkomst extra uit te voeren resp. achterwege te laten werk en de gevolgen daarvan voor de prijs en de oplevering.
 2. Meerwerk en andere onvoorziene kosten, zoals parkeerkosten, komen voor rekening van opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd worden.

 

 1. Als het totaal aan te verrekenen minderwerk het totaal aan te verrekenen meerwerk overtreft, heeft de opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen. Dit geldt niet voor zover het minderwerk het gevolg is van een verzoek van de opdrachtnemer om minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst was bepaald.

 

 1. In geval van door de opdrachtgever opgedragen meerwerk kan de opdrachtnemer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever dit zelf reeds had moeten begrijpen.

 

 1. Indien minder wordt uitgegeven dan in de stelpost begroot dan geldt dit niet als minderwerk, tenzij er op verzoek van de opdrachtgever artikelen uit de stelpost zijn gehaald. In dat geval geldt de afwijking van de stelpost als minderwerk.

 

 1. Kosten die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van de overeenkomst mogelijk te maken, worden door Van Nis Solutions aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 1. Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 300 wordt direct bij het maken van de afspraken schriftelijk vastgelegd, behalve in spoedeisende omstandigheden.

 

 1. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van opdrachtnemer resp. opdrachtgever op verrekening van meerwerk resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de overeenkomst op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 12 – Onvoorziene omstandigheden

 

 1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan meldt de opdrachtnemer dat zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever en onderbreekt de opdrachtnemer voor zover de onvoorziene omstandigheid dat nodig maakt zijn werkzaamheden, behalve voor zover de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.

 

 1. Eventuele extra kosten die de opdrachtnemer moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

 

 1. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

 

 

Artikel 13 – Overmacht

 

Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 14 – Oplevering

 

 1. Als opdrachtgever en opdrachtnemer een vaste datum van oplevering hebben afgesproken, dan wordt het werk op deze datum opgeleverd.

 

 1. Als opdrachtgever en opdrachtnemer een vermoedelijke datum van oplevering hebben afgesproken, dan wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

 

 1. Het werk is opgeleverd wanneer de opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard.

 

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de opdrachtgever van de opdrachtnemer de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk te aanvaarden dan wel af te keuren;
  • hetzij wanneer de opdrachtgever de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

 

 1. Bij overschrijding van een afgesproken vaste opleveringsdatum is de opdrachtnemer verplicht de door de opdrachtgever hierdoor geleden schade te vergoeden.

Artikel 15 – Annulering van de overeenkomst wat betreft onderdeel Hieper Sounds,

 

 1. Van Nis Solutions heeft te allen tijde het recht een overeenkomst te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Van Nis Solutions heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien deze haar belangen en/of goede naam kan beschadigen.

 

 1. Bij annulering door de opdrachtgever is deze minimaal een schadevergoeding verschuldigd van:

– 50%: van de afgesproken uitkoopsom, bij annulering van 60 tot en met 31 dagen voor het optreden;

– 100%: van de uitkoopsom bij het annuleren van 30 dagen tot op de dag zelf van het optreden.

 

 

 

 

Artikel 16 – Uitvoering van een overeenkomst

 

 1. Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen zullen de meerkosten daarvan aan opdrachtgever worden doorberekend.

 

 1. Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf dagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

 

 1. Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.

 

Artikel 17 – Verantwoordelijkheden opdrachtgever voor wat betreft het onderdeel Hieper Sounds,

 

 1. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst. Hieronder vallen ook de muziekrechten van auteursorganisatie BUMA.

 

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd optreden.

 

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van act en bezoekers van een krachtens overeenkomst uitgevoerd optreden. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een act) daartoe nopen.

 

 1. Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een optreden te garanderen, is opdrachtnemer gerechtigd het optreden geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs.

 

 

 

 

 

 

Artikel 18 – Onuitvoerbaarheid en overmacht voor wat betreft het onderdeel Hieper Sounds

 

In geval van overmacht zal de opdrachtgever Van Nis Solutions een maand na de overeengekomen datum van levering, de gelegenheid geven om haar verplichtingen na te komen, tenzij het een fatale datum betreft.

 

Indien de overmachttoestand aanhoudt, bestaat het recht de overeenkomst  schriftelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling.

 

In geval van overmacht, heeft Van Nis Solutions het recht het optreden door een andere DJ te doen uitvoeren, zulks onder nader overeen te komen voorwaarden.

 

Bij overmacht aan de zijde van Van Nis Solutions, kan een eventuele schadevergoeding van een opdrachtgever nooit hoger zijn dan de afgesproken uitkoopsom.

 

Artikel 19 – Prijzen en betalingen voor wat betreft Hieper Sounds

 

 1. Aanbetalingen worden niet teruggestort na overboeking ervan.

 

 1. De opdrachtgever is gehouden Van Nis Solutions, te betalen uiterlijk halverwege het optreden/evenement.

 

Artikel 20 – Vooruitbetaling/zekerheid

 

 1. De opdrachtnemer is gerechtigd bij een opdracht boven € 500 en voor ten hoogste 50% van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen indien hij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt.

 

 1. De opdrachtnemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever.

 

 1. Na het sluiten van de overeenkomst kan de opdrachtnemer zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

 

 

 

 

 

Artikel 21 – Betaling in termijnen

 

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening.

 

 1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de opdrachtnemer zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid zijn betaling van een termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

 

Artikel 22 – De eindafrekening

 

 1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de opdrachtnemer bij de opdrachtgever de eindafrekening in.

 

 1. In geval van toepassing van de vast prijsafspraak bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

 

 1. In geval van toepassing van een afspraak op basis van uurtarief bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft de opdrachtnemer een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.

 

 1. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de rekening.

 

Artikel 23 – Niet nakomen betalingsverplichting voor alle bedrijfsonderdelen

 

 1. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 één betalingsherinnering, waarin hij de opdrachtgever op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

 

 1. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 1. De opdrachtnemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de opdrachtnemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de opdrachtgever worden afgeweken.

 

 1. De opdrachtnemer blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 

 1. Indien de opdrachtnemer een door hem aan de opdrachtgever verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, dan wijst de opdrachtgever hem per brief op zijn verzuim. Indien de opdrachtnemer niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht – zonder verdere ingebrekestelling – in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing, waarbij ‘opdrachtnemer in plaats van ‘opdrachtgever en ‘opdrachtgever in plaats van ‘opdrachtnemer wordt gelezen.

 

Artikel 24 – Opschorting van betaling

 

 1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

 

 1. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de opdrachtnemer het recht de in artikel 16 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel opgeschorte bedrag.

 

Artikel 25 – Garantie

 

 1. De opdrachtnemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk die binnen 18 maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos worden verholpen.

 

 1. Tevens garandeert de opdrachtnemer gedurende een termijn van 3 jaar na de oplevering dat de specificaties ten aanzien van capaciteit en temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald.

 

 1. De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 gelden tenzij de opdrachtnemer en de opdrachtgever een langere garantietermijn overeenkomen.

 

 1. De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien:
  gebreken aan de installatie niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan de opdrachtnemer zijn gemeld;
  • gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de opdrachtgever die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
  • het gebrek geen gevolg is van het werk;
  • gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de opdrachtgever zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;
  • gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;
  • de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 17, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de opdrachtgever geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.

 

 1. De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van:
  gloeilamp, tl-lamp, ledbron, spaarlamp
  • het ontstoppen van een afvoer.

 

 1. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer op grond van de wet.

 

Artikel 26 – Klachten en schadevergoeding

 

 1. Klachten kunnen bij Van Nis Solutions slechts geldend worden gemaakt door onverwijlde mondelinge melding en onderbouwde schriftelijke indiening binnen 8 dagen na uitvoering van de overeenkomst.

 

 1. Van Nis Solutions is bij de uitvoering van een overeenkomst nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden, dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd.

 

Artikel 27 – Aansprakelijkheid en geschillen

 

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan of verlies van door Van Nis Solutions of door derden al dan niet in bruikleen gegeven goederen. De opdrachtgever vrijwaart Van Nis Solutions voor schadeclaims van derden.

 

 1. Hieper Sounds: De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur en spullen ontstaan door storingen in de stroomvoorziening voor, tijdens of na het optreden. Alsmede geldt aansprakelijkheid voor het zoekraken van apparatuur en spullen en/of schade door de opdrachtgever of publiek toegebracht.

 

 1. De opdrachtgever vrijwaart Van Nis Solutions tegen vorderingen van derden vanwege schade die is veroorzaakt doordat de opdrachtgever aan Van Nis Solutions onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

 

 1. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Van Nis Solutions die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Van Nis Solutions voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van de totale uitkoopsom.

 

 1. Deze beperking van de aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van al degenen die ten behoeve van Van Nis Solutions werkzaamheden verrichten en/of voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

 

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
Vragen? Neem contact met ons op!
× Hoe kunnen wij u helpen?